1. กวาดพื้นไม้
1) ใช้ไม้กวาดกวาดหญ้าและกวาดผงไปในทิศทางเดียวกัน
2) กวาดพื้นอย่างทั่วถึง ถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาดไปตามความยาวของไม้กระดาน และกวาดมุมห้องใต้เตียงใต้โต๊ะหรือใต้ตู้ด้วยเพราะบริเวณนี้เต็มไปด้วยฝุ่นมาก
3) กวาดกองขยะที่ใดที่หนึ่งจากนั้นใช้ทัพพีตักผงเสียลงในถังขยะ
2. กวาดพื้นซีเมนต์ด้วยการขังน้ำ
1) ใช้ไม้กวาดกวาดต้นมะพร้าวด้วยด้ามสั้น
2) กวาดน้ำในทิศทางเดียวกัน
3) กวาดน้ำจนกระทั่งไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ
3. กวาดพื้นนอกบ้าน
การกวาดประเภทอื่นที่ไม่ได้ใช้ในบ้านเช่นพื้นทรายเราต้องเลือกไม้กวาดประเภทที่ถูกต้องเช่นกัน
1) พื้นดินหยาบหรือดินปนทรายใช้ไม้กวาดกวาดต้นมะพร้าวที่มีด้ามยาว
2) พื้นที่ที่มีพื้นที่แคบใช้ไม้กวาดกวาดต้นมะพร้าวด้วยด้ามสั้น
เคล็ดลับบ้าน
บ้านปูด้วยพรม ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นออกจากพรม เพราะไม้กวาดไม่สามารถปล่อยให้ฝุ่นตกลงมาจากพรมได้